Winnerzone.hu Facebook „Nyerj egy 12 000 Ft-os vásárlási utalványt!” játék- és adatkezelési szabályzat

 

 1. Játék szervezője

A „ Nyerj egy 12 000 Ft-os vásárlási utalványt!” nyereményjáték (a továbbiakban “Játék, Kampány”) szervezője a WinnerZone Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 52-54. fszt.1., adószám: 26869659-2-43), a továbbiakban “Szervező/adatkezelő”.

Szervezőhöz az alábbi elérhetőségeken fordulhat a Játékos:

E-mail: info@winnerzone.hu

Telefon: +36706797090

A nyereményt a Szervező biztosítja.

Jelen játékszabályzat a http://www.winnerzone.hu címen érhető el, és a WinnerZone Kft. székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető.

A Kampány során a Szervező reklámokban hirdetheti a Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 1. Részvételi feltételek

A Játékban minden belföldi természetes személy részt vehet, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. A részvétel ingyenes. A játékban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”

A játék leírása az alábbi: Játékosnak a Szervező Facebook oldalát és a nyereményjátékot tartalmazó postot kell lájkolnia, továbbá kommentben megírnia, hogy mit jelent számára az egészség. A játék időtartama: 2019. március 27. – április 3.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett aktivitások érvénytelenek.

A játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni.

Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után.

Fontos figyelmeztetés:

Szervező a nyertest új Facebook postban, valamint a nyereményjátékot tartalmazó post alatt kommentben értesíti nyereményével kapcsolatosan, a sorsolást követő 48 órán belül.

A 72 óráig nem elérhető illetve nem valós adatokat megadó Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti.

 1. A nyeremény és a sorsolás

A nyeremény:

1 db 12 000 Ft értékű vásárlási utalvány, mely a WinnerZone webshopban fellelhető bármely termék vásárlása esetén felhasználható.

A nyeremény másra át nem ruházható.

A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék során megadottakon felül további nyereményeket ajánljon fel, és tegyen elérhetővé a Játékosok számára.

A nyertes és pótnyertesek sorsolása számítógépes program segítségével történik.

Amennyiben a sorsolás után a kisorsolt Játékos 72 órán belül nem veszi fel a kapcsolatot Szervezővel, annak helyébe az 5. pont szerint pótnyertes lép.

 1. Kizárás

A jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban és a nyereménysorsolásokon. Amennyiben a Játékszabály megsértésére a nyeremény kisorsolása után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szervezőnek megfizetni és minden egyéb tekintetben Szervezővel együttműködni.

A Szervező, valamint annak a Játékban részt vevő megbízottjai, ügynökségei, azok munkavállalói és hozzátartozói; továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói a Játékban nem vehetnek részt.

Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kisorsolásra kerülnek.

 1. Pótnyertesek, a ki nem sorsolt vagy át nem vett nyeremények kisorsolása

A sorsolásokon valamennyi, a Játék részvételi szabályait maradéktalanul teljesítő Játékos részt vesz.

A Pótnyerteseket Szervező csak abban az esetben értesíti, ha jogosulttá válnak a nyereményre.

Szervező 2 Pótnyertest sorsol, ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíti.

Amennyiben a nyeremény nyertese nem fogadja el a nyereményt, Szervező úgy tekinti, hogy lemondott nyereményéről, melyre a Pótnyertes szerez jogot.

Szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a Pótnyertes annak tudatában, hogy korábban nem nyert, a Pótnyertes sorsolás eredményéről való értesülést megelőzően nem tartotta be jelen Játékszabályokat és a későbbi kisorsolás után emiatt nem szerezhet nyereményt.

 1. Adózás, bejelentési kötelezettségek

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni a Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 1. A nyeremények átvétele

A nyereményt a Játék Szervezője (WinnerZone Kft.) a Nyertes részére emailen keresztül kézbesíti.

 1. Felelősség kizárás

Az adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 1. Adatkezelés

9.1. Funkcionális adatkezelés

A játékban résztvevő felhasználók adatait a WinnerZone Kft. célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.

Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait WinnerZone Kft. a nyertesként közzé tegye.

A WinnerZone Kft. kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.

Az adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-123265/2017.

A WinnerZone Kft. az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait.

A WinnerZone Kft. általános adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: http://www.winnerzone.hu/adatvedelem

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdése alapján, meg kell határozni a nyereményjáték adatkezelése körében a következőket:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook profil, a részvétel időpontja, a részvételkori IP cím.

Az érintettek köre: A Játékban résztvevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A nyereményjáték funkciójának betöltése, a sorsolás lebonyolítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatok kezelése a sorsolásig, illetve a nyeremények kézbesítéséig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő marketing és sales munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségeken:

E-mail: E-mail: info@winnerzone.hu

Telefon: +36706797090

Az érintettek további jogainak ismertetése a WinnerZone Kft. általános adatkezelési tájékoztatójában olvasható.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

9.2. Adattovábbítás a nyeremények postázása érdekében

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a Szervező adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. A továbbított adatok köre a nyeremények postázása érdekében: Vezeték- és keresztnév, lakcím, telefonszám.

Az érintettek köre: A nyeremények kiszállítását kérő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A nyeremény postázása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A postázás/szállítás lebonyolításáig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következő kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

Null-Hiba Logisztikai Kft.

Cím: Budapest, Zsemlékes út 25, 1165

Telefonszám: (1) 230 1071

E-mail: info@nullhiba-logisztika.hu

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

 1. Vegyes rendelkezések

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Budapest, 2019. március 27.